Yazım Kuralları

YAZIM KURALARI

Türkiye İran Araştırmaları Dergisi (TİAD), APA 7 atıf sisteminin yazım kurallarını kullanmakta ve çalışmaların bu formata uygun hazırlanmasını talep etmektedir. Temel hususlar aşağıda verilmiş olup örneği bulunmayan kaynaklara APA 7 resmî sitesinden ulaşılmalıdır.

Başlık: Makale başlığı, içerikle uyumlu ve içeriği en iyi şekilde ifade etmelidir. Ana başlık, sayfa ortasında bütün harfleri büyük olacak şekilde 12 punto büyüklüğünde koyu renk olmalıdır. İkincil başlıklar sola dayalı, kelimelerin ilk harfi büyük ve koyu renkli olmalıdır. Üçüncül başlıklar sola dayalı italik yazılmalıdır. Makalede giriş ve sonuç bölümleri dışındaki bölümler numaralandırılarak düzenlenmelidir.  

Yazar Adı: Yazarla ilgili bilgiler başvuru sırasında Makale Yönetim Sistemi’nde ilgili alanlara yazılmalı, makale dosyasında yazara ait bilgiler bulunmamalıdır.

Özet: İngilizce ve Türkçe özetler konuyu kısa ve öz biçimde ifade etmelidir. Kelimeler 200-250 aralığında olmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır. Özette çalışmanın amacı, yöntemi ve sonuçları yer almalıdır. Özetin altına en fazla beş kelime olacak şekilde makalenin içeriğiyle uyumlu ve kapsayıcı anahtar kelimelere yer verilmelidir. Hakemlik süreci tamamlanan ve yayım için sıraya alınan Türkçe makaleler için 750 kelimelik İngilizce özet hazırlanmalıdır. 

Sayfa Düzeni: Makale metni, Times New Roman yazı tipinde 12 punto, 1,15 satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraflardan önce ve sonra 0.6 nk boşluk bırakılmalı, girinti sağdan ve soldan 0 olmalıdır. Paragraf başlarında tab tuşu, paragraf aralarında enter tuşu kullanılmamalıdır. Kaynakça listesi girişleri 0,5 asılı girintiye sahip olmalıdır. Kenar boşlukları sağdan ve soldan 2,5 cm; alttan ve üstten 2,5 cm olmalıdır.

Kitap Tanıtımı: TİAD'da İran çalışmalarına yönelik nitelikli kitapların tanıtımına da yer verilmektedir. Kitap tanıtımlarının da şablona uygun hazırlandıktan sonra makale takip sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Kitap tanıtımları da hakemlik sürecine tabidir.

Metin İçi Kaynak Gösterme

  • Dipnot kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınılmalı yalnızca gerekli durumlarda dipnot verilmelidir.
  • Alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 40 kelimeden az alıntılar metin içinde, daha uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan 1,5 cm içeride, blok hâlinde ve 1,15 satır aralığıyla 11 punto yazılmalıdır.
  • Tek yazarlı alıntılar metin içinde (Yılmaz, 2015, s. 288) şeklinde olmalıdır.
  • Alıntıya birden çok kaynak gösterilmesi durumunda, parantez içinde, en eski tarihli olandan yeni olana doğru, birbirinden noktalı virgülle ayrılarak sıralanır. Ör. (Demir, 1995; Doğan, 2018 ve Baran, 2020).
  • Yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yayını olması halinde (Yılmaz, 2021a, s. 93) ve (Yılmaz, 2021b, s. 235) şeklinde gösterilmelidir.
  • İki yazarlı gösterimde her iki yazarın soyadı yazılır. Türkçe kaynaklarda “ve” bağlacı ile yabancı dilde yazılan kaynaklarda ise “and” bağlacı ile kullanılmalıdır.  Ör. (Erdem ve Demir, 2019, s.17).
  • İkiden fazla yazarlı kaynaklarda, birinci yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılmalıdır. Ör. (Kejanlıoğlu vd., 2004, s. 23).
  • Görülmeyen bir kaynağa atıf yapılırken hem kaynağın kendisi hem de araştırmacının gördüğü kaynak verilmelidir. Ör. (Kalenderoğlu, 2015, s.67’den akt. Eker, 2018, s. 89).
  • Yazarın adı metinde cümle içinde geçiyorsa parantez içinde tarih ve sayfa numarasının belirtilmesi yeterlidir. Örnek: Yılmaz’a (2021, s. 233) göre veya Yılmaz’a göre … (2021, s. 233).

 

KAYNAKÇA

Kaynaklar, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde 1,15 satır aralığında, ilk satır sola dayalı olmalıdır. Kitap, kitap bölümü, makale çalışmalarında varsa DOİ numarası eklenmelidir.

Makale Kaynakları

Bir dergi makalesinin DOI’si varsa kaynakçaya eklenmelidir.  Dergi makalesinin DOI’si yoksa URL'si kaynakçanın sonuna eklenmelidir. Dergi makalesinde sayfa aralığı yerine makale numarası varsa, sayfa aralığı yerine “Makale” kelimesini ve ardından makale numarasını eklenmelidir.

Yazarın soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Makalenin başlığı. Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı. http://doi.org/xx.xxxxxxxxxx

Örnek

Boylu, E. ve Başar, U. (2016). Türkçe öğretim merkezlerinin güncel durumu ve standartlaştırılması üzerine. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(24), 309-324. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1042

Yılmaz, E. (2017). Biçimbilgisel rekonstrüksiyon: Türkçe üzerinde bir yöntem uygulaması. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 2(1), 105-126. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cutad/issue/30299/326954 

Haber Sitesi Web Sayfası

Örnek

Bologna, C. (2019, October 31). Why some people with anxiety love watching horror movies. HuffPost. https://www.huffpost.com/entry/anxiety-love-watching-horror-movies_l_5d277587e4b02a5a5d57b59e

Kitap Kaynakları

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi (Yıl). Kitabın adı (Baskı Sayısı). Yayınevi. şeklinde yazılmalıdır. İki yazar olması durumunda “ve” bağlacı kullanılarak yazılmalıdır.

Örnek:

Demir, N. ve Yılmaz, E. (2014). Türk dili el kitabı (7. Baskı). Grafiker Yayınları.

Erkman Akerson, F. (2016). Türkçe örneklerler dile genel bir bakış. Bilge Kültür Sanat.

Çeviri Kitaplar

Yazarının soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). (Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.). Yayınevi. (Orijinal eserin yayın tarihi) şeklinde yazılmalıdır.

Örnek:

Johanson, L. (2018). Türkçe dil ilişkilerinde yapısal etkenler. (N. Demir, Çev.). TDK (Orijinal eserin basım tarihi 1992).

Editörlü Kitaplar

Editörün soyadı, editörün adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Yayınevi. şeklinde yazılmalıdır.

Örnek:

Ercilasun, A. B. (Ed.). (2012). Türk Lehçeleri grameri. Akçağ Yayınevi.

Editörlü Kitapta Bölüm

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitap bölümünün adı. Editörün adının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı (Baskı sayısı, Sayfa aralığı) içinde. Yayınevi. şeklinde yazılmalıdır.

Örnek:

Öztürk, R. (2012). Özbek Türkçesi. A. B. Ercilasun (Ed.), Türk lehçeleri grameri (ss. 291-354) içinde. Akçağ Yayınevi.

İnternet Kaynakları

Yazar Soyadı, Adının baş harfi veya Grup adı. (Yıl, Ay Gün). Çalışmanın başlığı. İnternet sitesinin adı. URL adresi şeklinde gösterilmelidir. Bir sayfanın içeriği zaman içinde değişmek üzere tasarlanmışsa ve arşivlenmiyorsa referansa "URL ... adresinden 11 Kasım 2021 tarihinde erişildi" şeklinde bir erişim tarihi eklenmelidir.

Berkolli, L. (2021, Haziran 17). İran’ın Bosna-Hersek’teki kültürel varlığı. İRAM. https://iramcenter.org/iranin-bosna-hersekteki-kulturel-varligi/ 

Resmî Yayın Kaynakları

Resmî Yayını Basan Kurumun Adı. (Yıl). Raporun adı (Yayın no.). İnternet adresi. şeklinde verilmelidir.

Örnek:

Türkiye İstatistik Kurumu. (2019). İstatistiklerle çocuk (Yayın no. 4581). https://biruni.tuik.gov.tr/yayin/views/visitorPages/index.zul

Metin içi kullanım: (Türkiye İstatistik Kurumu, 2020), Türkiye İstatistik Kurumu (2020)

Etik Kod Kaynakları

Grup adı. (Yıl). Etik kod adı. İnternet adresi. şeklinde verilmelidir.

Örnek:

Türk Psikologlar Derneği. (2004). Türk psikologlar derneği etik yönetmeliği. https://www.psikolog.org.tr/tr/files/folder/etik-yonetmeligi-x389.pdf

Metin içi kullanım: (Türk Psikologlar Derneği, 2004), Türk Psikologlar Derneği (2004)

Konferans Sunum Kaynakları

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Gün, Ay). Çalışma adı [Sözlü sunum/Poster sunumu]. Bilimsel Toplantının Adı, Toplantının gerçekleştiği şehir, Ülke. şeklinde verilmelidir.

Örnek:

Özkan, A. ve Şenyüz L. (2004, Eylül 7-11). Haloperidolün, farklı uyaranlar tarafından kontrol edilen, su elde etmeye yönelik edimsel davranış üzerindeki etkileri [Sözlü sunum]. 13. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Tezler

Lisansüstü kaynakların gösterimi ve örnekleri aşağıdaki gibidir.

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Tezin başlığı [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi / Yayımlanmamış doktora tezi]. Üniversitenin adı.

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Tezin başlığı [Yüksek lisans tezi / Doktora tezi, Üniversitenin adı]. Yayımlanan veritabanı/İnternet adresi

Örnekler:

Polat, E. (2021). 1979 İran İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve İran'ın Suriye politikası [Yüksek lisans tezi, Bingöl Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Başar, U. (2019). İran'da yabancı dil olarak Türkçe öğretimi [Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Sözlükler

Yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Sözlüğün adı. Yayınevi.

Örnek:

Öner, M. (2015). Kazan – Tatar Türkçesi sözlüğü. TDK Yayınları.

Tablo

Sayı: Tablo numarası (Örneğin: Tablo 1), tablo başlığının yanında koyu yazılmalıdır. Makalede belirtilen sıraya göre tabloları numaralandırılmalı, kaynaklar tablo/şekillerin altında yer almalıdır. Her tabloya kısa ama açıklayıcı bir başlık verilmelidir. Tablo Başlığını İtalik Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Harfle yazılmalıdır.

Tablo kenarlığı: Verileri ayırmak için dikey kenarlıklar ve tablodaki her hücrenin çevresinde kenarlıklar kullanılmamalıdır. Tablodaki öğeler arasındaki ilişkileri netleştirmek için sütunlar ve satırlar arasındaki boşlukları ve katı hizalama kullanılabilir.

Örnek:

Tablo 1

Araştırmaya Katılanların YTÖ’ye İlişkin Özyeterliklerinin Cinsiyetlere ve Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması

Kaynak: Şahin vd., 2013, s. 41.

Fotoğraf

Fotoğraf 1

Tofalara Ait Şaman Kıyafeti

Kaynak: Ilgın, 2012, s. 104.

Şekil

Tablolar, resimler ve şekiller aynı kurala göre yazılır.

Sayı: Şekil numarası (Örneğin: Şekil 1), şekil başlığının ve resmin üzerinde kalın yazı tipinde görünür. Rakamlar makalede belirtilen sıraya göre numaralandırılır.

Başlık: Şekil başlığı, şekil numarasının yanında yazılmalıdır. Her şekle kısa lakin açıklayıcı bir başlık verilir ve Şekil Başlığını İtalik ve Kelimelerin İlk Harfleri Büyük yazılır.

Örnek:

Şekil 1

İran’ın Petrol Sahaları

Kaynak: Azim, 2021, s. 23.

Ansiklopedi Maddesi

Kut, G. (1989). Ali Şîr Nevâî. TDV İslâm Ansiklopedisi (Cilt 2, s. 449-453). TDV Yayınları.

Arşiv Belgesi ve Koleksiyonlar

Yayımlanmamış el yazmaları, mektuplar, broşürler ve kurumsal belgeler arşiv kaynakları arasında yer almaktadır. Arşiv belgeleri için genel referans şekli yazar, tarih, başlık ve kaynağı içerir. Varsa yayın numarası, fon kodu ve dosya adı gibi bilgiler eklenmelidir. Arşiv belgelerinin ve koleksiyonların başlıkları italik yazılmalıdır. Çalışmanın bir başlığı yoksa köşeli parantez içinde açıklama yapılmalıdır. Arşiv adı, kütüphane, arşiv konumu, üniversite adı gibi bilgiler virgül ile ayrılmalıdır.

Mektuplar

Mektubun başlığı yoksa köşeli parantez içinde bir açıklama yapılmalıdır.

Frank, L. K. (1935, February 4). [Letter to Robert M. Ogden]. Rockefeller Archive Center (GEB Series 1.3, Box 371, Folder 3877), Tarrytown, NY, United States.

Metin İçinde: (Frank, 1935), Frank (1935)

Özel Koleksiyon Mektupları

Zacharius, G. P. (1953, August 15). [Letter to William Rickel (W. Rickel, Trans.)]. Copy in possession of Hendrika Vande Kemp.

Metin İçinde: (Zacharius, 1953), (1953)

Arşivden Toplanan Mektuplar

Allport, G. W. (1930–1967). Correspondence. Gordon W. Allport Papers (HUG 4118.10), Harvard University Archives, Cambridge, MA, United States.

Özel Koleksiyondan Notlar

Berliner, A. (1959). Notes for a lecture on reminiscences of Wundt and Leipzig. Anna Berliner Memoirs (Box M50), Archives of the History of American Psychology, University of Akron, Akron, OH, United States.

Metin İçinde: (Berliner, 1959), Berliner (1959)

Arşiv/Tarihsel Kaynak

Arşiv/tarihsel kaynakların tarihi belgelerde yer almıyorsa fakat makul ölçüde biliniyorsa parantez içinde yaklaşık olarak verilebilir.

Allport, A. (presumed). (ca. 1937). Marion Taylor today—by the biographer [Unpublished manuscript]. Marion Taylor Papers, Schlesinger Library, Radcliffe College, Cambridge, MA, United States.

Grup Yazarları & Arşiv Belgeleri

Subcommittee on Mental Hygiene Personnel in School Programs. (1949, November 5–6). Meeting of Subcommittee on Mental Hygiene Personnel in School Programs. David Shakow Papers (M1360), Archives of the History of American Psychology, University of Akron, Akron, OH, United States.

Metin İçinde: (Subcommittee on Mental Hygiene Personnel in School Programs, 1949)

Arşivde Kayıtlı Röportajlar

Bir arşivde kayıtlı röportaj için, görüşülen kişi yazar olarak eklenir. Başlığa ise görüşmecinin adı eklenir.

Smith, M. B. (1989, August 12). Interview by C. A. Kiesler [Tape recording]. President’s Oral History Project, American Psychological Association, APA Archives, Washington, DC, United States.

Metin İçinde: (Smith, 1989), Smith (1989)

Sınırlı Tirajlı Tarihi Yayın

Sci-Art Publishers. (1935). Sci-Art publications [Brochure]. Roback Papers (HUGFP 104.50, Box 2, Folder “Miscellaneous Psychological Materials”), Harvard University Archives, Cambridge, MA, United States.

Metin İçinde: (Sci-Art Publishers, 1935), Sci-Art Publishers (1935)

Yazarı ve Başlığı Olmayan Arşiv Fotoğrafları

Açıklama köşeli parantez içinde, yazarın olduğu konuma taşınır.

[Photographs of Robert M. Yerkes]. (ca. 1917–1954). Robert Mearns Yerkes Papers (Box 137, Folder 2292), Manuscripts and Archives, Yale University Library, New Haven, CT, United States.

Metin İçinde: ([Photographs of Robert M. Yerkes], ca. 1917–1954), [Photographs of Robert M. Yerkes] (ca. 1917–1954)]

Bazı Teknik Hususlar

Türkiye İran Araştırmaları Dergisi’ndeki (TİAD) yazılarda, bazı istisnai durumlar dışında Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu esas alınmaktadır. Arapça ve Farsça alıntı sözcüklerdeki uzunluklarda gösterilen düzeltme işareti –û, î, â- Yazım Kılavuzu’nda belirtilen yerler dışında kullanılmamıştır.

Örneğin: hâlihazırda, erkân, şûra

Düzeltme işareti, yazılış biçimi aynı olan fakat farklı işlevlere/anlamlara sahip sözcüklerde kullanılmıştır.

Örneğin: askeri-askerî, milli-millî, resmi-resmî

Batı dillerinden geçen sözcükler için düzeltme işareti kullanılmamıştır.

Örneğin: plan, klasik

Alıntı sözcüklerin sonunda bulunan (-b, -c, -d, -g) ünsüzleri, Türkçe söyleyiş esas alınarak sert ünsüz karşılıklarıyla (-p, -ç, -t, -k) değiştirilmelidir.

Örneğin: tenasüb>tenasüp.

Arapça –din eki ile yapılan birleşik kelimelerde de bu yöntem kullanılmalıdır. Özel isimler ise tercihe bırakılmıştır.

Örneğin: Şemsettin Sami

Arapça ve Farsça aidiyet ekleri tek y’li olarak yazılmalıdır ancak eser ve kitap adlarında asıllarına bağlı kalınabilir.

Örneğin: Durubı Emsali Osmaniyye, bahriye

Arapça ve Farsça özel isim tamlamalarında her iki sözcük büyük harfli yazılmalıdır. Fakat Türkçeye yerleşmiş bazı tamlamalarda, terim niteliği kazananlar dışında Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır. Örneğin: Tasviri Efkâr, darülaceze, darülbedayi

“Paşa”, “bey” gibi isimden önce veya sonra gelen unvanlar büyük harfli yazılmalı, kesme işareti kullanılmalıdır.

Örneğin: İsmail Bey’i, Ali Paşa’y

Alıntı sözcüklerin yazımında, özel durumlar dışında TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.

Örneğin: Atayi, Nevayi

Eski edebiyat metinlerinde geçen “divan” sözcüğü şair adıyla birlikte anıldığında büyük harf ile yazılmalı, kesme işareti kullanılmalıdır.

Örneğin: Fuzuli Divanı’nda

Metinde vurgu, italik harflerle ya da “tırnak içinde düz yazı stili” ile gösterilmelidir. Tek tırnak sadece çift tırnak içinde kullanılmalıdır.

Sözcük niteliği kazanmamış kısaltmalarda ekler, son harfin okunuşuna göre gösterilmelidir.

Örneğin: TRT’den, TL’nin

Değerlendirilmesi yapılan şahsiyetlerin isimlerinden sonra doğum, ölüm tarihi ya da yüzyılı parantez içinde verilmelidir. Doğum ve ölüm tarihi birlikte veriliyorsa “doğ.”, “öl.” gibi kısaltmalara gerek yoktur. Saltanat süresi verilmek isteniyorsa “s.” kısaltması verilmelidir.

Hicri ve miladi tarihler birlikte verildiğinde eğik çizgi ile ayrılmalıdır. Bunların hicri ve miladi olduğu ayrıca belirtilmemelidir.

Örneğin: (1225/1810)

Arapça isimlerde bulunan "el-/er-" ekleri, cümle içinde "er-Rıza" cümle başında ise "El-Katip" şeklinde kullanılmalıdır.