Yayın Etiği

Türkiye İran Araştırmaları Dergisi’nde (TİAD), Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından yayımlanan politikalar ve rehberler dikkate alınmaktadır. Yazarların, editörlerin, hakemlerin ve yayıncının etik sorumlulukları aşağıda yer almaktadır.

Yazarların Etik Sorumlulukları

 • Makaleler, daha önce bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.
 • Yazarlar, yalnızca özgün çalışmalarını yayımlamalı ve kaynaklardan elde edilen alıntılara eksiksiz ve doğru bir şekilde atıf yapılmalıdır.
 • Yazarlar, makalenin değerlendirme sürecine dâhil olan kişilerle iletişim kurmamalıdır.
 • Yazarlar, gönderecekleri makalenin intihal raporunu oluşturmalı, sisteme yüklemelidir.
 • Makalenin değerlendirme süreci başladıktan sonra yazar ekleme, yazar çıkarma vb. işlemler yapılamaz.
 • Kurum ve kuruluşlardan alınan destekler açıklanmalıdır.
 • Yazarlar, istenmesi durumunda araştırmalarının ham verilerini erişime açık hale getirmelidir.
 • Yazarlar, varsa çalışmanın herhangi bir çıkar çatışması oluşturacak durumlarını belirtmelidir.
 • Yazarlar çalışmada yapılan tüm işlemleri kanunlara ve kurumsal yönergelere uygun olarak yapmalı gerekli durumda ilgili kuruluşların onayını almış olmalıdırlar.
 • Etik Kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk ya da son sayfasında yer verilmelidir.
 • Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.
 • Yazarların düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle iletişime geçmesi gerekmektedir.
 • Yazarlar, hakemlerin düzeltme önerilerini yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Yazarlar, hakem görüşlerine itiraz edebilirler. İncelemeler sonucunda uygun görülürse farklı hakem görüşüne başvurulur.
 • Etik kurallar, bilimsel atıf ve intihal kurallarına uyulmamasından doğacak her türlü sorumluluk yazarlara aittir.
 • Makalenin yayımlanması için hakemlerin ve yayın kurulunun görüşleri dikkate alınmalıdır.

 

Editörün Etik Sorumlukları

 • TİAD'a gelen yazılar; yazarlarının etnik kökeni, cinsiyeti, uyruğu, dinî inanışı ya da politik felsefeleri dikkate alınmaksızın sadece bilimsel içerik açısından değerlendirilir.
 • Makalenin yayımlanması için adil, objektif ve şeffaf bir değerlendirme süreci yürütülmesi sağlanır.
 • Editör, gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin yayımlanana kadar gizli tutulmasını garanti altına alır, kör hakemlik sisteminden hiçbir koşulda taviz vermez.
 • Editörlük, alanlarında güçlü yayınları olan hakemleri tercih eder.
 • Editör, hakemler ve yazarlar arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetir.
 • Hakem atamasından ve yazıların yayımlanması ile ilgili olumlu ya da olumsuz sonuç kararından editörlük sorumludur.
 • Değerlendirmeler en az iki hakem görüşüne dayanılarak yapılır, bir kabul bir ret olması hâlinde üçüncü bir hakem görüşü alınır. Mutlaka aynı yönde iki hakem görüşü alındıktan sonra yayımlama konusunda nihai işlem yapılır.
 • Hakemlik süreci tamamlanmış olan makaleler, dergideki tamamlanmış yazıların yoğunluğu ve editörlüğün takdiri ile sıralı şekilde yayımlanır.
 • Yayımlanacak yazıların sorumluluğu yazara, telif hakkı dergiye aittir.
 • Etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır.

 

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

 • Hakemler, makalenin yazarları ya da destekleyicileri ile ilgili bir çıkar çatışması veya rekabet ilişkisi bulunmamalıdır.
 • Hakemler, alanına uygun yazıları kabul etmelidir. Makalenin yazım sürecine herhangi bir şekilde katkıda bulunmuşsa, yazıyı ve yazarı tanıyorsa makaleyi reddetmelidir.
 • Hakemler, hakemlik sürecinde elde ettikleri bilgileri kendisinin, başka birinin ya da kurumun lehine veya aleyhine olacak biçimde kullanmamalıdır.
 • Hakemler makale değerlendirme formunu eksiksiz doldurmalı, ret kararı verilmesi hâlinde hakem raporunda bulunan gerekçe kısmını doldurmalıdır.
 • Yazıda telif hakkı ihlali ve intihal varsa ilgili editöre bildirilmelidir.

 

Yayıncının Etik Sorumlulukları

 • Yayıncı, bilimsel süreçte besleyici, destekleyici ve yatırımcı rolünü üstlenir.
 • Yayıncı, yayımlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
 • Yayıncı, tarafsız editör kararlarının oluşturulmasını taahhüt eder.
 • Editöre ilişkin her türlü bilimsel suistimal, intihal vb. suçlarla ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

 

Yayın Kurulu Etik Sorumlulukları

 • Yayın kurulu, gönderilen makaleler için yayın kararları almakla sorumludur.
 • Yayın kurulu, dergide yayımlanan makalelerin fikrî mülkiyet hakkını korur.
 • Yayın kurulunda bulunan üyeler, ilgili politika ve yönergelere uyumlu şekilde çalışmalıdır.
 • Yayın kurulu, derginin gelişimini sağlamak amacıyla güncel gelişmeleri takip etmelidir.